NATURBYDELEN RINGKØBING K

Byudviklingen udnytter tæt kontakt mellem by, natur og hav, til at udvikle et nyt boligområde med ca. 1.000 attraktive boliger, der alle bliver opført midt i naturen

Visionen for Naturbydelen Ringkøbing K er over de kommende 25 år at udvikle en fremtidssikret og bæredygtig bydel med ca. 1.000 boliger sydøst for Ringkøbing. Hovedgrebet er et sammenhængende naturprojekt, der er realiseret i 2015-16 for at give området høj herlighedsværdi. Naturbydelens terræn er udformet således, at regnvand kan afledes på overfladen og føres til fjorden via små afløb og regnvandsbassiner, der udgør rekreative elementer i landskabet og medvirker til klimasikringen af området. 

Energiforsyningen baseres på lavtemperatur fjernvarme, luft/væske varmepumper og kollektive jordvarme anlæg i det enkelte byggeområde, samt gennem et optimeret bygningsdesign, der enten fra starten eller på et senere tidspunkt sikrer mulighed for etablering af solceller til el-produktion i dele af bebyggelsens tagflader.
Helt specifikt stilles krav om at alle tage skal forberedes til at udnytte solenergi til elproduktion eller varmt brugsvand. Bæredygtige elementer, solceller og lignende kan med fordel integreres i selve byggematerialet, så det fremstår arkitektonisk velintegreret i bygningskrop, facade og tag.

 
 
 

FAKTA 

Projekttitel 
Naturbydelen Ringkøbing K 

Projektejer 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg 

Rådgivere  
Udviklingsplanen for Naturbydelen Ringkøbing K er udarbejdet i samarbejde med SLA som hovedrådgiver.  
Bebyggelse: Arkitema, EFFEKT, Vandkunsten og Adept 
Bæredygtighed: Grontmij 
Klima/vand: Orbicon 
Energi: Esbensen
Trafik: Via Trafik 
Aktiviteter og borgerinddragelse: Rekommanderet 

Lokalitet, kommune, postnummer 
Strandkanten 
6950 Ringkøbing  

Specifikke krav 
Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser.   
Alle tage skal være flerfunktionelle og kunne rumme tagterrasser eller biotoper, der er beplantede, belagt med sten eller med tørv. Tagene kan desuden være energitage, med tagpap eller solenergi. 

Periode 
2011- 2041 

Areal 
Ca. 84 hektar, hvoraf ca. halvdelen er udlagt til rekreativt område.
I det resterende område kan der opføres 1.000 boliger, eller samlet 120.000 m², over ca. 30 år.